»  ޝައިތާނާގެ ވަސްވާހުން ސަލާމަތްވުން

ޝައިތާނާއަކީ ކޮންމެ އިންސާނެއްގެވެސް އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަނު ކަމުގައިވިޔަސް ގިނަ ބައެއްގެ އެންމެ ގާތް އެއްޗެއްކަމުގައިވަނީ ޝައިތާނާއެވެ. ޝައިތާނާގެ އަޅުވެތިކަމުގައި އިންސާނާ ގެއްލިގެން ދާއިރު ޝައިތާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް އެއިންސާނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. މިދަރުސްގައި ޝެއިހް އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ ޝައިތާނާގެ ވަސްވާހުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތަކާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން: 06 މިނެޓު 09 ސިކުންތު

މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 1580 ފަހަރު

 
»  ކައިވެނީގެ މުހިންމުކަން

އިސްލާމް ދީނުގައި ކައިވެނީގެ މުހިންމުކަން، އަދި ޢާއިލާތައް ބަދަހިކޮށް، ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ މިންވަރު. މި މައުޟޫޢަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކެޑެމީގެ މެންބަރު ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން: 22 މިނެޓު 45 ސިކުންތު

މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 3624 ފަހަރު

 
»  ދެ ޖިންސްގެ މީހުން އެއްވެ ލަވަކިޔުމާއި ނެށުމަކީ ފާހިޝް ކަންތަކަށް މަގުފަހިވާކަމެކެވެ.

ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުންސުރެ ދެ ޖިންސު އެކުގައި ލަވަ ކިޔުމާއި މަޖާކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އޮންނަ ބައެކެވެ. ހިތމާއަކީ ދެ ޖިންސްގެ މީހުން އެއްވެ ލަވަކިޔުމާއި ނެށުމަކީ ފާހިޝް ކަންތަކަށް މަގުފަހިވާކަމެއްކަން ދިވެހިންނަށް ނޭނގޭ ކަމެވެ. ނުވަތަ އެނގުނަސް އެގޮތަށް އަމަލު ބަހައްޓާ ކަމެވެ.

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން: 41 މިނެޓު 13 ސިކުންތު

މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 2080 ފަހަރު

 
»  ހުކުރު ޚުޠުބާ 10.06.2011

2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގައި ދެއްވި ޚުޠުބާއެވެ.

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން: 17 މިނެޓު 50 ސިކުންތު

މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 1224 ފަހަރު

 
»  ހުކުރު ޚުޠުބާ 03.06.2011

2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 3 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގައި ދެއްވި ޚުޠުބާއެވެ.

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން: 20 މިނެޓު 42 ސިކުންތު

މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 1029 ފަހަރު

 
»  ހުކުރު ޚުޠުބާ 27.05.2011

2011 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 27 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގައި ދެއްވި ޚުޠުބާއެވެ.

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން: 24 މިނެޓު 38 ސިކުންތު

މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 1098 ފަހަރު

 
»  ހުކުރު ޚުޠުބާ 20.05.2011

2011 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 20 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގައި ދެއްވި ޚުޠުބާއެވެ.

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން: 21 މިނެޓު 14 ސިކުންތު

މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 972 ފަހަރު

 
»  3 ވަނަ އިންތިފާޟާ ރާއްޖޭގައި 2011

ފްރެންޑްސް އޮފް ޕަލަސްޓައިން ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް އިންތިޒާމްކުރާ މިހަރަކާތްތައް ފެށިފައިވަނީ ފުރްޤާން މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ކުރެވުނު ފަތިސް ނަމާދުންނެވެ. ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު ޝައިޚް ޝަހީމް އާއި، ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އަދި ޝައިޚް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން: 24 މިނެޓު 41 ސިކުންތު

މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 1494 ފަހަރު

 
»  ހުކުރު ޚުޠުބާ 13.05.2011

2011 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 13 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގައި ދެއްވި ޚުޠުބާއެވެ.

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން: 18 މިނެޓު 14 ސިކުންތު

މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 1052 ފަހަރު

 
»  އިޚްލާސްތެރިކަން

މީހަކަށް ތަޢުރީފާއި މަދަހަ ކިޔުމަށް އެދޭ މީހާގެ ހިތުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނުއުފެދޭނެއެވެ. އަދި އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ކަންތައްތައް މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި ދެއްކުމަށް އެދޭ މީހާގެ ހިތުގައިވެސް އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނުއުފެދޭނެއެވެ. އެހެނީ އަލިފާނާއި ފެނާއި އެއްނުވާ ބީދައިންނެވެ.

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން: 33 މިނެޓު 59 ސިކުންތު

މިހާތަނަށް މި ވީޑިއޯ ބަލާފައިވަނީ 1409 ފަހަރު

 

 

މިއީ ދަރުސްލައިވް ވެބްސައިޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ޙައްލުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހިންގަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ގެންދެވޭ ތަޖުރިބާގެ ބުރެކެވެ. މިހާރު ސައިޓްގެ ވީޑިއޯ ޕްލޭޔަރު ވާނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. ސައިޓްގައި ހިމެނޭ މާއްދާތައް ހޯދުމަށް ސާރޗިންގ ފީޗާއެއް އިތުރު ކުރުންފަދަ އިތުރު ބަދަލުތަކާއެކު، ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސައިޓް އަލުން ހިންގަން ފެށޭނެއެވެ.

= ދަރުސްލައިވް ޓީމް =